ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

อาคารโดม

อนุมัติ14/08/2563 เวลา 09:07:52
วันที่ใช้ห้อง 21 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   21 ส.ค. 63 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม กิจกรรม SMTS 2020
รายละเอียด

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อนุมัติ14/08/2563 เวลา 09:08:31
วันที่ใช้ห้อง 21 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   21 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
รายละเอียด

ห้องประชุมรำเพยบงกช

อนุมัติ14/08/2563 เวลา 09:08:54
วันที่ใช้ห้อง 21 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   21 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อนุมัติ07/08/2563 เวลา 12:23:46
วันที่ใช้ห้อง 19 ส.ค. 63 เวลา 11:00   ถึงวันที่   19 ส.ค. 63 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ นางสาวชิดชนก ไชยยะ   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม แข่งขันตอบปัญหาวิทย์ ม.ปลาย
รายละเอียด

ห้องหอประชุมใหญ่

อนุมัติ14/08/2563 เวลา 09:06:54
วันที่ใช้ห้อง 19 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ส.ค. 63 เวลา 15:20
ผู้ขอใช้ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม กิจกรรมวิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต
รายละเอียด

ห้องหอประชุมใหญ่

อนุมัติ14/08/2563 เวลา 09:06:09
วันที่ใช้ห้อง 18 ส.ค. 63 เวลา 11:00   ถึงวันที่   18 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม แข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับ ม.ต้น
รายละเอียด

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อนุมัติ14/08/2563 เวลา 09:05:44
วันที่ใช้ห้อง 17 ส.ค. 63 เวลา 11:00   ถึงวันที่   17 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
รายละเอียด

ห้องหอประชุมใหญ่

อนุมัติ14/08/2563 เวลา 09:05:14
วันที่ใช้ห้อง 17 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ส.ค. 63 เวลา 15:20
ผู้ขอใช้ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม กิจกรรมวิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต
รายละเอียด

ห้องประชุมศิริพฤกษ์

อนุมัติ14/08/2563 เวลา 14:05:11
วันที่ใช้ห้อง 14 ส.ค. 63 เวลา 12:40   ถึงวันที่   14 ส.ค. 63 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ นางสาวรักษ์นรินทร์ เผือกรักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วาระการประชุม งารประชาสัมพันธ์
รายละเอียด

ห้องประชุมรำเพยบงกช

อนุมัติ13/08/2563 เวลา 10:26:21
วันที่ใช้ห้อง 14 ส.ค. 63 เวลา 11:00   ถึงวันที่   14 ส.ค. 63 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายสุเมธ วรรณหัด   สำหรับแผนก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วาระการประชุม แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ซูโดกุ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ