ห้องประชุมรำเพยบงกช

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร3

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมรำเพยบงกช ***

ห้องประชุมศิริพฤกษ์

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร3

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมศิริพฤกษ์ ***

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร4

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ***

ห้องหอประชุมใหญ่

จำนวนที่นั่ง 1000 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอประชุม

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องหอประชุมใหญ่ ***

อาคารโดม

จำนวนที่นั่ง 1000 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารโดม

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารโดม ***